Ostalo

Zaščitni sprej MARBELL

 

NAREDI SIJAJ, ČISTI IN UČINKUJE VODOODBOJNO

Opis:

Naredi sijaj, čisti in učinkuje vodoodbojno na: lakiranih in kromiranih površinah, granitu, marmorju, kromiranih kovinah in bronzu.

Tehnični podatki:

Nevtralen proizvod, sestavljen iz bogatih silikonov in posebnih topil.

Stanje: tekoče

Barva: prozorna

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

NE UPORABLJAJTE TEGA PROIZVODA NA PLASTIKI.

Navodila za uporabo:

Pred uporabo pretresi. Uporabite sprej Marbell na razdalji 25 cm od površine, ki jo želite zaščititi. Če je umazanija močnejša, zmanjšajte razdaljo na 5-10 cm in uporabite večjo količino spreja. Nato do suhega obrišite z mehko krpo.

Vsebina je pod pritiskom. Zaščitite jo pred sončnimi žarki. Ne izpostavljajte jo temperaturam višjim od 50 °C. Ne luknjajte in ne sežigajte je, niti kadar je prazna. Ne uporabljajte spreja v bližini ognja ali žarečih snovi. Ne vnašajte spreja v oči. Ne inhalirajte. Hraniti na varnem pred otroci.

Življenjska doba:

Neomejeno.

   

Nevarno

Izdelek: MARBELL SPRAY

Stavki za nevarnost:

H222+H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P391 Prestreči razlito tekočino.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF.

P501 Odstraniti vsebino/posodo z veljavnimi predpisi.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.